เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ห้องเรียนมอนเตสซอรี่ โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๔  ที่โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น  อำเภอภูหลวง  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น   โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ภายใต้การบริหารของ นายบุญช่วย  ธีรวิชกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๓  ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๓๓  คน  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น ได้เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนได้ซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว ส่งผลให้มีพัฒนาการทุกด้านในเวลาเดียวกัน ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และสติปัญญา  เรียนรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง  โดยได้ยึดเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่อย่างเป็นทางการ ด้านประธานกล่าวว่า นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กปฐมวัย เพราะเด็กวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงห้าปี  เป็นเด็กที่อยู่ในช่วงพลังแห่งการเจริญเติบโตงอกงามของชีวิต  การจัดการศึกษาในเด็กปฐมวัยจึงต้องดำเนินการ  ให้สามารถตอบสนองธรรมชาติ  และความต้องการของเด็กในวัยนี้  จึงจำเป็นต้องนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม มาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการของเด็กให้เหมาะสมกับช่วงวัยและมีคุณภาพ   โอกาสเดียวกันได้มี การมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน ที่เรียนดี มีความประพฤติดี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า คณะครูผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา  ปีละ ๒๐ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และนักเรียนที่เข้าใหม่ ระดับปฐมวัยทุกคน มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นอกจากการเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่แล้ว  ยังได้เยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหลายภาคส่วน อาทิ โครงการสานอนาคตทางการศึกษา (CONNEXT ED) จากกลุ่มมิตรผลกรุ๊ฟ ปีละไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในการเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่ครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูหลวง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจในการเดินหน้าขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ต่อไป

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *