การประชุมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมฉัตรแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๔ โดย นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ได้มองเห็นความ เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้กำหนดยุทธศาสตร์คุณภาพการศึกษาโดยการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนแบบองค์รวม นักเรียนต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรอบด้าน จึงได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง นักเรียนด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษา และได้มีโครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล กลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ขนาดละ ๑ โรงเรียน มีโรงเรียนที่เสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๗ โรงเรียน ขนาดกลาง ๑ โรงเรียนและ ขนาดเล็ก ๖ โรงเรียน โรงเรียนที่ได้ผ่านการพิจารณาจะได้รับเกียรติบัตรและเป็นโรงเรียนต้นแบบส่งประกวดเข้ารับรางวัลในระดับภูมิภาค และระดับ สพฐ. ต่อไป โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ คัดเลือกที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น