การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันเสาร์ที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างความตระหนัก และให้ทราบแนวทางในการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลการประเมิน มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต ครู ICT โรงเรียนละ ๓ คนเข้าประชุม ภาคเช้าอำเภอวังสะพุง จำนวน ๒๗ คน ภาคบ่ายอำเภอภูหลวงและอำเภอผาขาว จำนวน ๓๓ คน  พิธีการเริ่มจากการไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ร้องเพลงชาติไทย  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต  นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ เปิดการประชุมและกล่าวถึงการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การรับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ความเคลื่อนไหวร่าง พ.ร.บ.การศึกษา นโยบายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสคือ เป็นการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระ  การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมคุณธรรมในหน่วยงานและส่งเสริมคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกคนได้ตระหนักเห็นความสำคัญในการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริง  ทั้งนี้ ใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด การประชุมมีการรับฟังบรรยายจากวิทยากร ประกอบด้วย นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวศรีสุนันท์  พุ่มไพจิตร นางสาวหงส์มณี  ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์  นางสาวกุลธิดา สนธิมูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ผู้เข้าประชุมฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์และนำเข้าข้อมูลการประเมินออนไลน์  ในการจัดประชุมเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมเกิน ๒๐ คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ปฏิบัติตามตามมาตรการด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยขออนุญาตทางนายอำเภอวังสะพุง เคร่งครัดในการสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องร่วมประชุม มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ กระทั่งเว้นระยะห่างการนั่งประชุมด้วย

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *