วันจันทร์ที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนบ้านเอราวัณ  อำเภอเอราวัณ   นายธนากร  ดอนเหนือ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่   ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งเปิดเรียนเทอมแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดย นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายที่ทางกระทรวงกำหนด ๕ รูปแบบ ได้แก่ On-site  On-air  On-demand  On-line  On-hand แจ้งให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)จังหวัดเลยอย่างเคร่งครัด   รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่มี Cluster กลุ่มใหญ่ที่อำเภอผาขาว ซึ่งมีผู้นำเชื้อเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด  และ นางสิริสมถวิล  สิทธิสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ แนะนำบุคคล ที่มาร่วมให้การต้อนรับและรายงานการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์อันไม่ปกติ โดยผู้ตรวจราชการ กล่าวว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องอยู่เหนือการควบคุมของเรา แล้วเราจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเด็กในวัยอนุบาลจนถึงชั้น ป.๖ จะได้รับผลกระทบอย่างมากมาย  เรื่องที่หนึ่งคือปัญหาการอ่านออกเขียนได้ เรื่องที่สองปัญหาเรื่องสังคม เด็กวัยนี้เป็นวัยชอบที่จะแสวงหา คบหาเพื่อนได้สนุกตามวัย ปรากฎว่าเด็กไม่ได้มาเรียนก็จะขาดสิ่งเหล่านี้และจะทำให้เกิดปัญหาต่อไปในอนาคต โดยมีบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยทั้ง ๓ เขต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๘  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ครูและบุคลากรผู้เกี่ยวข้องรับนโยบาย