กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร เข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม   ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม นำสู่เขตสุจริต เพื่อปลูกฝังให้ตระหนักในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดี รู้รักสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯแจ้งความคืบหน้าการจัดทำเตียงโรงพยาบาลสนาม และจะทำพิธีส่งมอบอย่างเป็น ทางการ กำหนดวันที่ชัดเจนจะแจ้งอีกครั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯแจ้งให้บุคลากรที่มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี และเป็นโครงการที่ สพฐ. สั่งให้ดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่จะดำเนินการ รายงานส่งกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กำหนดวันนี้เป็นวันสุดท้าย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งว่า เชิญผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าประชุม เกี่ยวกับ การสนับสนุนงบรายหัวให้กับนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กิจกรรม English Monday โดยกลุ่มนิเทศฯ และไหว้ทักทายกัน กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่บุคลากร ในองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้การดำเนินโครงการเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น