กิจกรรม”เปิดบ้านนวัตกรรมเลย๒”ออนไลน์

วันพุธที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๖๔   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้จัดกิจกรรม “เปิดบ้านนวัตกรรมเลย ๒ ”ด้วยระบบออนไลน์  ตามโครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  โดยมี ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เป็นประธานเปิดงาน  สืบเนื่องจาก นโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายอำพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๒ จึงได้จัดทำโครงการ “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒” ขึ้นซึ่งเป็นการ นำเอานโยบาย “สพฐ. วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน” มาสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพทั้ง ๔ มิติคือ โอกาส คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน โดยมีเป้าหมายสูงสุดที่คุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพด้านอื่นๆ ไปพร้อมกันคือคุณภาพบุคลากร  คุณภาพการบริหาร โดยใช้ปัจจัยและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เหมาะสม และใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อคุณภาพของผู้เรียน  โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามบริบทระดับพื้นที่ มีการดำเนินการเป็น ๓ ระยะ คือ     ระยะที่ ๑  กิจกรรม “ส่องนวัตกรรม เลย ๒”  เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ระยะที่ ๒  กิจกรรม “เดินหน้าพัฒนานวัตกรรม” เป็นการพัฒนานวัตกรรมของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาและโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๒๐ กลุ่ม  บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม  มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ส่งนวัตกรรมเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๑,๓๓๗ นวัตกรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๙๗ ผลงาน และรางวัลพิเศษ  สำหรับผู้สนับสนุนโครงการ จำนวน ๔๗ รางวัล  รวมทั้งสิ้น  ๑,๗๗๗   ผลงาน   จาก ๑๔  สาขานวัตกรรม  ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนแบบทั้งรูปแบบ  On- Site  On-Line  On-Hand  On-Air  On-Demand  และ ระยะที่ ๓  กับกิจกรรม”เปิดบ้านนวัตกรรมเลย ๒”ด้วยระบบออนไลน์   ทาง www.youtube.com/loei2channel   เป็นการคัดเลือกนวัตกรรมจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐ กลุ่ม แต่ละสาขา 14 นวัตกรรม  ได้แก่  นวัตกรรมภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  สุขศึกษาพละศึกษา  ปฐมวัย  คณิตศาสตร์  การพัฒนาสมรรถนะ  การงานอาชีพ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ศิลปะ การบริหารการศึกษา และนวัตกรรมอื่น ๆ  มีการนำเสนอนวัตกรรมที่ได้รับคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฺ (Best Practice) นำเสนอ ณ สถานที่จัดกิจกรรมห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จำนวน ๔ นวัตกรรม  ส่วนอีก ๑๐  นวัตกรรมนำเสนอจากที่ตั้งของโรงเรียน

โดย เวลา  ๐๙.๐๐ น. ก่อนพิธีเปิด  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ  ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรม จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท โดย นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประธานกรรมการสหกรณ์ฯพร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์เป็นผู้มอบ  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (ผอ.สพป.)กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดกิจกรรม ประธานในพิธี (ดร.อโณทัย ไทยวรณศรี) กล่าวว่า “ความสำคัญของบทบาทหน้าที่ครูในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙   ซึ่งที่ผ่านมามีเหตุการณ์ให้ผู้ปกครองได้ช่วยเหลือเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลในการจัดการเรียนการสอนอยู่ที่บ้าน นี่คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในระยะ  ๒ ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ ขณะเดียวกันสังคมเองก็เริ่มรู้และมองเห็นว่าครูนั้นมีความสำคัญ  ในวันที่นักเรียนไม่ได้ไปเรียนกับครูที่โรงเรียน ภาระทั้งหลายก็ตกอยู่ที่ผู้ปกครอง  ซึ่งผู้ปกครองก็จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนของครูนั้นมีความยากลำบากขนาดไหน  เราก็สามารถสื่อสารได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  นับว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เดินมาถูกทาง ได้มีกระบวนการแนวคิดที่ดีในการเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องและสนองนโยบายของ สพฐ. ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ โดยใช้บริบทของเขตพื้นที่เป็นฐาน”  รับชมการนำเสนอนวัตกรรมของครูและผู้บริหารสถานศึกษา  14  นวัตกรรม  วิภาคย์ให้ข้อเสนอแนะ ว่าทุกนวัตกรรมควรนำไปเป็นแบบอย่าง  เพราะความสำเร็จของนวัตกรรม มีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน (บริบทเป็นอย่างไร) มีการออกแบบวิธีการ  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ประโยชน์ทั้งต่อผู้เรียน ต่อโรงเรียน ต่อชุมชน ต่อหมู่บ้าน  ประธานกล่าวปิดงาน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหาร ครูผู้นำเสนอนวัตกรรม  ครูผู้ให้การสนับสนุน  ศึกษานิเทศก์ ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ประธานอำเภอ ๖ อำเภอ ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำนิทรรศการมาเพื่อการนำเสนอนวัตกรรม ซึ่งได้ปฏิบัติตามประกาศของ ศบค.จังหวัดเลยในการใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *