https://drive.google.com/drive/folders/1929q7RcELLngyx5VRSg12nVSf5vjz9zs?usp=sharingประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (เพิ่มเติม)