ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ประกาศ(เพิ่มพ.ศ)