สำหรับให้โรงเรียนนำไปให้ผู้ปกครองเด็กอนุบาลได้ใช้จัดประสบการณ์ให้กับบุตรหลานช่วงก่อนเปิดเรียนในชุดประกอบด้วย คำแนะนำการใช้ ตารางกิจวัตรประจำวัน นิทาน. คำถามวนคิด และใบกิจกรรมฝึกอ่านเขียนและทักษะการสังเกตจำแนกจัดกลุ่ม  https://drive.google.com/drive/folders/13T0sYfoAE31DylpsSyNLY-zMCg20MgGN