ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  นายบุญเติม  เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  ลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding : MoU) และวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้จัดทำโครงการสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านเครือข่ายต่างประเทศ และดำเนินกิจกรรมรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 5 จำนวน 14 คน จากประเทศอินโดนีเซีย รวม ๖ มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ปาโลโป มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์โซโรง มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์โปโนโรโก มหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ซิโดอาร์โจ และมหาวิทยาลัยมาดูร่า เพื่อฝึกปฏิบัติงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ตุลาคม 2566

โดยในพิธีเปิดการสัมมนา นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ มีเขตบริการการศึกษา ๖ อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสะพุง ภูกระดึง  ผาขาว   หนองหิน ภูหลวง เอราวัณ มีนักเรียน 19,999 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑,๘๑๐ มีหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และได้กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษา คือ “เด็กเลย ๒ เป็นคนชาญฉลาด” ภายใต้จุดเน้น “กายภาพดี มีคุณภาพสูง” ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และสนองนโยบายการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครูใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนภายใต้นโยบายของ สพฐ. ทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย  ด้านโอกาสทางการศึกษา  ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

จากนั้น นางบูลยาวี  ถิรคุณธนเศรษฐ์  รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ได้รายงานว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นโครงการต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา โดยเริ่มจากรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค ประเทศอินโดนีเซีย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๑ คน ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ (On-Site)  ๑๑ โรงเรียน รุ่นที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ คน ฝึกปฏิบัติงานแบบ (Online) ๒๐ โรงเรียน รุ่นที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน ฝึกปฏิบัติงานแบบ (Online)  ๗ โรงเรียน และรุ่นที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ คน ฝึกปฏิบัติงานแบบออนไลน์ (Online)  ๘ โรงเรียน และในปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้ทำการสำรวจความต้องการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัด และจัดสรรนักศึกษาฯ ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ (On Site) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ รวม ๑๔ คน จำนวน ๑๑ โรงเรียน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการสื่อสาร สร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูผู้สอน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและสร้างความเข้าใจระดับนานาชาติระหว่างประเทศในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)  รวมถึงเพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนนักเรียน ครู และผู้บริหารเพื่อฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และประการสำคัญ คือ ได้ร่วมกันเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ สร้างความตระหนักด้านวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

ด้านประธานเปิดงาน นายบุญเติม  เรณุมาศ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการ ลงนามความร่วมมือ และวางแผนกิจกรรมสร้างประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระหว่างมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิคและมหาวิทยาลัยเครือข่ายประเทศ อินโดนีเซีย กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ทั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณ ดร.นาธิโรตุล ไลลี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ เกรซิค  ศาสตราจารย์ ดร.ซูฮาดี เอ็ม อันวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมูฮัมมาดียะห์ ปาโลโป ดร.โม เซยาดี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และการสอน มหาวิทยาลัยมาดูรา  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำโดย ท่านสวัสดิ์  แสงขัน ที่ได้ร่วมมือกันจัดให้มีโครงการนี้เกิดขึ้น อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอาเซียน โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอินโดนีเซียกับประเทศไทย ในการร่วมพัฒนาการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยกล่าวว่า ในนามของคนไทย เรารู้สึกภาคภูมิใจกับ สพป.เลย เขต 2 ที่จัดทำโครงการที่ดี สร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางจังหวัดจะดูแลนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในจังหวัดเลย

จากนั้นมีการลงนามความร่วมมือ MoU ระหว่าง สำนักงานเขตฯ และมหาวิทยาลัยทั้ง ๖ มหาวิทยาลัย และ MoA ระหว่างโรงเรียน ๑๑ โรงเรียน กับ มหาวิทยาลัย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ศึกษาธิการจังหวัดเลย นายอำเภอวังสะพุง  ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรวังสะพุง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ร่วมเป็นประจักษ์พยานลงนามความร่วมมือดังกล่าว

 

สพป.เลย เขต ๒ MoU กับ ๖ มหาวิทยาลัยดังประเทศอินโดนีเซีย เติมประสบการณ์ตรงด้านภาษาอังกฤษสู่ครู-นักเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *