ข่าวกิจกรรม

  เปิดวาร์ป!การศึกษาเลย เขต ๒

                       จากมอตโต้การจัดศึกษา “เน้นพื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน”  โดยนายอัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต๒  นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Open House : มหกรรมการศึกษา พัฒนาเด็กเลย ๒ เป็นคนชาญฉลาด  มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เลย เขต ๒   นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา สพป.เลย เขต ๑ เขต 3 และสพม.เลย หนองบัวลำภู เข้าร่วมงาน

นายสวัสดิ์ แสงขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เปิดเผยว่า การจัดงาน OPEN HOUSE : มหกรรมการศึกษา พัฒนาเด็กเลย ๒ เป็นคนชาญฉลาด มีวัตถุประสงค์เป็นการนำผลผลิตและผลลัพธ์ของตัวชี้วัดนโยบายเร่งด่วน (Quick Policy) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มาจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้ขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานจนเกิดผลดี                          ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้แบ่งออกเป็น ๓ ส่วนคือ ส่วนที่๑ การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน ภาคเช้า ๓ ห้องย่อย คือประกอบด้วย ๑.การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กเก่งทั้ง ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ ผ่านเฟสบุ๊กไลฟ์ สพป.เลย เขต ๒   ๒.การจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้เด็กเกิดสมรรถนะตามหลักสูตร  ๓.  การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย ส่วนที่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน (QP๑-QP๑๐)  (Quick Policy) (๑.พระบรมราโชบาย ร. ๑๐ สู่การปฏิบัติ ๒.ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม ๓.การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย ๔.การจัดการศึกษาปฐมวัย ๕.Active Learning ๖.พาน้องกลับมาเรียน ๗.โรงเรียนคุณภาพ ๘.Lerning Loss ๙.RT NT ONET ๑๐.ความปลอดภัย)  และตัวชี้วัดที่ X๑ (ค้นหาต้นแบบ) X๒ (ระบบการบริหารจัดการดิจิทัล ๔ ด้าน (วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป)  ส่วนที่ ๓ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๙๑ พรรษา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีกิจกรรมการสาวไหม ออกแบบลายผ้า การทอผ้า งานหัตถศิลป์ หนึ่งในพระราชกรณียกิจด้านศิลปาชีพ  อีกทั้ง มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่นของโรงเรียน  ใน ๗ โซน (๖ อำเภอ) เขตบริการการศึกษา

นายสวัสดิ์  แสงขัน กล่าวอีกว่า ช่วงพิธีเปิดงานยังมีการแสดง Opening  Show นาฏศิลป์พื้นเมืองของโรงเรียนบ้านเอราวัณในชุด“รำถวายพระพร” การแสดง“นาฏศิลป์เพื่อสังคม” โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง ซึ่งเป็นผลงานที่ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ การขับร้องประสานเสียง เพลงบ้านเกิดเมืองนอน ของโรงเรียนบ้านวังสะพุง ต่อด้วยการมอบโล่รางวัลผลงานที่เป็นเลิศ รางวัลผลงานดีเด่นประเภทบุคคลและสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการศึกษา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานจนเกิดผลดีที่ภาคภูมิใจ ได้แก่  รางวัลนักเรียนพระราชทาน รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี  รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการศึกษา(ผู้บริหารสถานศึกษา)ระดับภาครางวัลชนะเลิศการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อน ปี ๒๕๖๖ ระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ผลงาน นวัตกรรมการนิเทศแบบทีมร่วมวิจัยเพื่อฟื้นฟภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียน   รางวัล   Best of the Best โรงเรียนกายภาพดี  มีคุณภาพสูง ตามจุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รางวัลประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สพฐ. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ   รางวัลชนะเลิศประกวดคัดลายมือครึ่งบรรทัดแบบกระทรวงศึกษาธิการ ชิงแชมป์ประเทศไทย  กลุ่มเฟสบุ๊ก”คัดลายมือคือปณิธาน” รางวัลชนะเลิศคัดลายมือระดับประเทศ การแข่งขันรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Weste School) ที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ระดับยอดเยี่ยม  รางวัลโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรางวัลโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน รางวัลการคัดเลือกนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา ลำดับที่๑๑ ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๐ ผลงาน ่นวัตกรรมการนิเทศรูปแบบ SVGIF MODEL เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลวันแม่แห่งชาติอีกด้วย และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้นั่นก็คือ ตลอดการจัดงานมีลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจากโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ได้ดูแลจัดระเบียบอำนวยความสะดวกด้านการจราจร รวมถึงบำเพ็ญประโยชน์ด้านอื่น ๆ

นายอัมพร  ประธานการจัดงาน  กล่าวว่า ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงาน OPEN HOUSE : มหกรรมการศึกษา พัฒนาเด็กเลย ๒ เป็นคนชาญฉลาด ในวันนี้
จากการเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนที่นำมาแสดงอย่างหลากหลาย  การได้สนทนาซักถามกับผู้บริหาร ครู และนักเรียน จากการตกแต่งประดับประดา ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงชมการแสดงผลงานที่เป็นเลิศของลูก ๆ นักเรียน การให้การต้อนรับ ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของทุกฝ่าย ขอชื่นชมกับทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นตัวแทนภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามบริบทพื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อนอย่างมีคุณภาพของเลย เขต ๒ ขอชื่นชมและขอขอบคุณ ภาคีเครือข่าย โรงเรียนในสังกัด องค์กรเอกชน หน่วยงาน บุคคลที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดคุณภาพการศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์ร่วมกันในวันนี้

เปิดวาร์ป!การศึกษาเลย เขต ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *