ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒ นายสวัสดิ์  แสงขัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ เข้าร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ  ภายใต้แนวคิดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ และการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิต

โดยได้มอบนโยบายการศึกษา ประกอบด้วย การลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปรับวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นได้โยกย้ายกลับภูมิลำเนา ด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ (1 ครู 1 Tablet) ส่วนในด้านการลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง ประกอบด้วย นโยบายเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) เรียนฟรี มีงานทำ “ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” มีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา (1 นักเรียน 1 Tablet) รวมถึงโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ มีระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต มีการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพ (Skill Certificate) ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพ มีการจัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาในระบบ ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย และมีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำ (Learn to Earn)

“ทั้งนี้ ให้นำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม (Action Plan) โดยดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ห้ามซื้อ-ขายตำแหน่ง ห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน ฯลฯ และต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการ โดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน มีการลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้เฉพาะผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยม ให้มีการดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัด เช่น ไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝาก เป็นต้น”  ในการนี้ มีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วม รวมถึงผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์  ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล    รองเลขาธิการ กพฐ. และนายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เข้าร่วมรับฟังนโยบาย  

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมประชุมรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *