ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

สำหรับสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566