ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุ

และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2