ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สพฐ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อปลูกฝังป้องกัน สร้างเครือข่ายการสุจริตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนในสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียน ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่ดำเนินการมี กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ครู กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา กิจกรรมหนังสือเล่มเล็กจากผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต) บริษัทสร้างการดี และสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต สพป.เลย เขต ๒ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม นำไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลสู่องค์กรได้ พิธิเปิดประธานได้นำผู้เข้าอบรมร้องเพลงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย แสดงสัญลักษณ์ต้านทุจริต มอบเกียรติบัตรวิทยากร กลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรมี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด ผู้รับผิดชอบนางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

 

https://photos.app.goo.gl/crENNWsU5iSnLKb8A

 

 

ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *