ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วย สพฐ. ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” เพื่อปลูกฝัง ป้องกัน สร้างเครือข่ายการสุจริตให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน ซึ่งโรงเรียน ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร ถอดบทเรียน (Best Practice) ครู การใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หนังสือเล่มเล็กผลการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริษัทสร้างการดี และสื่อสร้างสรรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต สพป.เลย เขต ๒ จึงได้จัดอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนัก ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ด้านทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มี จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม นำไปปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้ ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีและขยายผลสู่องค์กรได้ โดยประธานได้นำร้องเพลงชาติ ไหว้พระ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต จัดอบรม ๒ วัน วันที่ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต จำนวน ๑๕๒ คน วิทยากรมี รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และครูในสังกัด โดยนางสาวหงส์มณี ประสานทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ทั้งนี้สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

https://photos.app.goo.gl/4M251qQHkacHzn279

ขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๒

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *