Author: วริศรา สายจันทร์

ข่าวโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  โดยนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย ๒  ท่าน ศน.สันทวี ศรีเมือง  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ณ โรงเรียนบ้านปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ได้ร่วมกันประชุมสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบนโยบายของสพป.เลย เขต ๒  สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา  วางแผนการดำเนินกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปวนพุ

ข่าวโรงเรียน

นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายยุทธพงษ์  พรมดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปนิเทศติตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของทุกโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน

ข่าวโรงเรียน

สังเกตการสอน ครูผู้สอนชั้นป.1 กิจกรรม open class กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการร่วมกับครูวิชาการสังเกตการสอน ครูผู้สอนชั้นป.1  กิจกรรม open class
ตามจุดเน้นที่๑  อ่านออก เชียนได้ ลายมือสวย ณ โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

ข่าวโรงเรียน

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายนน ๒๕๖๓ นายสันทวี  ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์  นายยุทธพงษ์  พรมดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางามทุกโรงเรียนร่วมกันประเมินหลักสูตรสถานศึกษา

ข่าวโรงเรียน

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันพุธ ที่ ๑๒  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมเทศบาลอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

ในวันพุธ ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ได้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านปวนพุ

ข่าวโรงเรียน

การนิเทศตรวจเยี่ยม วันเปิดภาคเรียน กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายสันทวี  ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วยนายยุทธพงษ์  พรมดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ออกนิเทศตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่คณะครูโรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางามในวันเปิดภาคเรียน

 

ข่าวโรงเรียน

จิตอาสา Big Cleaning Day

   วันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยไข้เลือดออก โควิด ๑๙  ชิคุนกุนยา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะครูและนักการภารโรงกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ได้ไปร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี