Author: ธนพัฒน์ กางสำโรง

ข่าวโรงเรียน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เยี่ยมโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

   วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  ในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวโรงเรียน

การออกนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหอหลสง

                 

                     วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่าน ผอ.อุทัย  ปลีกล่ำ ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหอหลวง พร้อมด้วยท่าน ผอ.สุทธินันท์  บุบผาดา และนางสาววนิดา สิมพล ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้ออกนิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ได้แก่ โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง-บ้านนาฝายนาโพธิ์-บ้านหนองเขียด