Author: Khanita Yosila

ข่าวโรงเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง  ประจำปี ๒๕๖๓ “หนองนอเกมส์”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหารทั้ง ๘ โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง  ประจำปี ๒๕๖๓ “หนองนอเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนอ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยจัดการแข่งขัน ๖ ประเภทกีฬา และกรีฑา มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๘ โรงเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม ตามโครงการ “เด็กเลย2 อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็น”

คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ออกนิเทศติดตาม สังเกตการสอนสะท้อนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ครูผู้สอนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ส่งเสริม พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนของครู เพื่อให้ครูค้นพบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการยกย่อง เชิดชูผลการปฏิบัติการสอนที่ยอดเยี่ยมต่อไป

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่การทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยมีศึกษานิเทศก์นพลักษณ์  นานวน และศึกษานิเทศก์สาวิตรี  หล่มธรรมมา เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร

วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน 2563  เวลา 0๙.30 – 1๒.00 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหาร และครูวิชาการของทั้ง ๘ โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาหลักสูตรจากท่านศึกษานิเทศก์ จุฑาพร  โคตรศรีเมือง และ ศึกษานิเทศก์สาวิตรี หล่มธรรมา เพื่อตรวจและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

การจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.00 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ได้จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน  2563 เวลา 09.30 น. นายส่งพงศ์  บงแก้ว ประธานกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ร่วมประชุมในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID19 )” เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมประกันคุณภาพ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย