Author: ปริญญ์ กาญจนรจิต

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพ

Read More
ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read More
ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

วันที่ 22 กันยายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน นายธวัช ราชมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

วันที่ 21 กันยายน 25

Read More
ข่าวกิจกรรม

การประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 19 กันยายน 25

Read More