Author: ปริญญ์ กาญจนรจิต

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ดาวน์โหลด ประกาศ ที่นี่  

ประกาศย้าย
ประกาศ สพป.2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

 

https://drive.google.com/file/d/1ToE1u6Mr42EgCrXkAZBjOAPkr2tdr0iq/view?usp=sharing

 

ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการ
ข่าวกิจกรรม

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสรัญญา  บุดดา และนายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ก.ต.ป.น., ผู้อำนวยการกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 และในเวลา 13.30 น. ร่วมกันทำกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โดยมีการสรุปผลกิจกรรมโรงเรียนสุจริต/เขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งร่วมกันวิเคราะห์และสะท้อนผล การดำเนินงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการเขตสุจริต) และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมสิรยา รีสอร์ท อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/nqWR92Uttvsgq8iu5

ข่าวกิจกรรม

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน นายธวัช ราชมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ที่ 533/2564 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน ของนายธวัช ราชมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้านให้การเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการถูกต้องและเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านของทางราชการ พ.ศ.2547 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2559 เพื่อตรวจสอบว่าข้าราชการผู้มีสิทธิ์ได้พักอาศัยอยู่จริงหรือไม่ สภาพบ้าน จำนวนผู้อาศัยและค่าเช่าบ้านเหมาะสมกับสภาพบ้านหรือไม่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสภาพแห่งความเป็นจริง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/uuGoFvNrS8AjM32i8

ข่าวกิจกรรม

นิเทศ ติดตาม โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทย ด้วยกระบวนการ Active Learning โรงเรียนบ้านพองหนีบ

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกุสุมา แก้วไชยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ลงพื้นที่ ติดตาม โครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทย ด้วยกระบวนการ Active Learning โรงเรียนบ้านพองหนีบ โดยได้รับฟังการสรุปรายงานการดำเนินการโครงการพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาไทย ด้วยกระบวนการ Active Learning พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านพองหนีบ อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/LGxjhL3Mjn9dbrew8

ข่าวกิจกรรม

การนิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางกุสุมา แก้วไชยะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม การพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินโครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียน โดยได้เยี่ยมชมการดำเนินการกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตจากมัลเบอรี่, กิจกรรมแปรรูปผลผลิตจากเห็ดนางฟ้า และกิจกรรมขยายพันธุ์ไม้  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแก่คณะครูและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/LNQS89c7C4x6zAHaA

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เดือน กันยายน 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอส่งข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก่ เรื่องของเล่นของลูกน้อย เรื่องขับรถลุยน้ำท่วม ระวังประกันภัยไม่รับผิดชอบ เรื่องคืนไม่ครบ จ่ายช้า เจอเบี้ยปรับ และเรื่องซื้อของออนไลน์โดนโกง ต้องทำแบบนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จึเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์

[su_table]

[/su_table]

ข่าวกิจกรรม

การประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/V7e4K6dQMUyWbebQ9