ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เรื่อง ขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้

Read more

การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และยกระดับคุณภาพงานวิชาการ

วันที่ 22 กันยายน 25

Read more

ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพบ้านเช่าและตรวจสอบค่าเช่าบ้าน นายธวัช ราชมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ

วันที่ 21 กันยายน 25

Read more

การประชุมการจัดทำสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) และการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)

วันที่ 19 กันยายน 25

Read more