การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสถานศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมดำเนินการขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านระบบ E-filling ของกรมบัญชีกลาง สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

การประชุมผ่านระบบการสื่อสารสองทาง Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more