นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

การประชุมคณะทำงานเตรียมรับการติดตามประเมินผลการชับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และนโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more