Author: sakchai

ข่าวกิจกรรม

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันที่ 12 กรกฏาคม 2563 นายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 และ นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้นำคณะบุคลากรในสังกัดเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และร่วมจัดนิทรรศการถวายรายงานการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในสังกัด สพป.เลย เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ข่าวกิจกรรม

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ สพฐ.

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ/ประธานคณะผู้ตรวจราชการ สพฐ.และ นางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในเรื่องการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ สพป.เลย เขต 2 โดย ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท.ผู้รักษาราชการ ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลยน เขต 2 ให้การต้อนรับที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สพป.เลย เขต 2

การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรข่าวกิจกรรม

กิจกรรมตู้ปันฮัก

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ดำเนินกิจกรรม “ตู้ปันฮัก” โดยนำตู้กระจกมาตั้งไว้ที่หน้ามุกของ สพป.เลย เขต 2 เพื่อเป็นตู้สำหรับใส่เครื่องอุปโภค เครื่องบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีข้อความ “เชิญหยิบเพียงพอดี ถ้าท่านมี ใส่ตู้ไว้แบ่งปัน ทั้งสิ่งของเครื่องใช้และอาหาร ช่วยเหลือกัน ปันฮักจากเลย 2”

ข่าวโรงเรียน

การตรวจราชการที่บ้านไร่ศรีอุบล

นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล อำเภอผาขาว ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนายสมใจ โพธิ์ศรี ผอ.โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล ให้การตรวจรับและออกพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล

ข่าวโรงเรียน

การตรวจราชการที่บ้านโนนสวรรค์

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางเพ็ญศรี วิลาวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. และนางสุนีย์ สิทธิธนะ สตผ.สพฐ. ได้ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อำเภอเอราวัณ โดยมี ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพท. รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 และนางสิริสมถวิล สิทธิสอน ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รอรับการตรวจราชการในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่บ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

ข่าวโรงเรียน

MOU กลุ่มหนองหญ้าปล้อง

นายส่งพงศ์ บงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพหนองหญ้าปล้อง ได้จัดทำพิธีลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพหนองหญ้าปล้อวตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

MOU กลุ่มภูกระดึง

นายสมิง ไสยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพภูกระดึง ได้จัดให้มีพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพภูกระดึง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ข่าวกิจกรรม

ตสน.ติดตามเงินอุดหนุนสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกติดตามการใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของสถานศึกษาที่โรงเรียนบ้านซำนกจิบ อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อตืดตามและให้คำแนะนำในการดำเนินการบริหารงบประมาณตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโรงเรียน

MOU กลุ่มผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์

นายสุริยันต์ สะท้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ ประธานกลุ่มผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ ได้จัดทำพิธีลงนามร่วมบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพผาสามยอดทรัพย์ไพรวัลย์ตามนโยบายเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

MOU กลุ่มผาขาวบ้านเพิ่ม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.กานนท์ แสนเภา รอง ผอ.สพป.เลย เขต 2 ได้ร่วมกับนายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาผาขาวบ้านเพิ่ม ได้ทำพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพผาขาวบ้านเพิ่มที่โรงเรียนบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย