E-Service

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต 2


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือน-ข้าราชการ

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

ระบบพิมพ์สลิปเงินบำนาญ - ออนไลน์
ระบบค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ระบบบริหารงบประมาณ
การขอรับบริการข้อมูลสารสนเทศ สพป.เลย 2
การให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์