โครงสร้างของหน่วยงาน

ข้อมูลผู้บริหาร

นายประสิทธิ์ คํากิ่ง
ผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นายวัลลภ วิบูลย์กูล
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นางสรัญญา บุดดา
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2
นางสุภิญญา วงษ์นาม
รองผู้อำนวยการ สพป.เลย 2