ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนมกราคม พ.ศ. 2563
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนเมษายน พ.ศ. 2563
– ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2563เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563
– ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)
– ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
– ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563)
– ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ลย.2