สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563