การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย
การดำเนินการตามนโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
การดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
การดำเนินการตามนโยบายด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การดำเนินการตามนโยบายการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง