หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการวางแผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาบุคลากร
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ