หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน ครูผู้ช่วย หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย โอน โดยผลการสอบแข่งขันได้ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผอ.สถานศึกษา
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ.รร หลักเกณฑ์การคัดเลือกครูกรณีพิเศษ พื้นที่ปกติ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบศึกษานิเทศก์ ฯ หลักเกณฑ์การสอบรอง ผอ.รร.และ ผอ.รร. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ ฯ
ระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฯ
ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูมีวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะฯ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูเลื่อนวิทยฐานะฯ การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครู การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ผู้มีผลงานดีเด่น เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯ สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะฯ พรบ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พ.ศ.2484 พรบ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.2484
พรบ. เหรียญจักรมาลาเหรียญจักรดิมาลา พ.ศ.2484 พระราชกฤษฎีกาฯ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 ระเบียบสำนักนายกฯ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย พ.ศ.2536
ระเบียบสำนักนายกฯ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
กฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาการร้องทุกข์ 2551 กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ฯ
เกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย 38 ค.(2) ฯ หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น มาดำรงตำแหน่ง 38 ค.(2)ฯ