การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการการทุจริต