มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment Online :ITA Online สพป.เลย เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562
ลงนาม MOU ประกาศเจตจำนง ITA

กิจกรรมภาพรวม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเดินงาน การบริหารงานบุุคคล
เรื่องร้องเรียน แผนผังรื่องร้องเรียน สถิติเรื่องร้องเรียน
คู่มือปฏิบัติงานปีงบ 63 มาตรการการเงิน