หมายเหตุ
1.เพิ่มระบบพิมพ์เงินบำนาญ
(ใช้เลข 13 หลัก เข้าสู่ระบบ)
2. การระบบพิมพ์เงินเดือนออนไลน์
(ใช้เลขบัญชีธนาคาร เข้าสู่ระบบ)
-ตั้งแต่ มกราคม 2557 - ธันวาคม 2558
เลขบัญชีธนาคาร ต้องมีขีดระหว่างเลขบัญชี
เช่น xxx-x-xxxxx-x
-และตั้งแต่ มกราคม 2559 เป็นต้นไป
เลขบัญชีธนาคาร ไม่ต้องใส่ขีด
เช่น xxxxxxxxxx