ประกาศ สพป.เลย 2

ปฏิทินการปฏิบัติงาน สพป.เลย เขต 2

แผนพัฒนาการศึกษา สพป.เลย เขต 2
  – แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

  – แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(5ปี) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565

    แผนปฏิบัติการประจำปี
    – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

   – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  – แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  แผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก

  – แผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) 

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพป.เลย เขต 2

 -แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565