นับถอยหลังการสอบ O-NET ระดับชั้น ป.6
64 days : 02 hrs : 43 mins : 18 secs
นับถอยหลังการสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3
65 days : 02 hrs : 43 mins : 18 secs
นับถอยหลังการสอบ RT ป.1 65
73 days 03 hrs 27 mins 18 secs
นับถอยหลังการสอบ NT ป.3 65
96 days 03 hrs 27 mins 18 secs

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ สพป.เลย 2

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวโรงเรียน

แนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากหลักกฏหมาย

    –  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   –  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

    –  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   –  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   –  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

   –  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   –  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   –  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

   –  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รายไตรมาส ระยะเวลา 6 เดือน

   –  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   –  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ในหน่วยงาน

   –  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

รวมรูปกิจกรรมต่างๆ