ข่าวกิจกรรม

เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ข่าวกิจกรรม

สพป.เลย เขต ๒ แสดงความยินดี

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวแสดงความยินดี กับ นางสาววนิดา สิมพล และ นางสาวธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต ๒ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนัักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยให้โอวาทมอบของที่ระลึกแก่ศึกษานิเทศก์ที่ย้าย โอกาสเดียวกัน นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ รวมถึงบุคลากรสำนักงานเขตฯ ต่างร่วมใจแสดงความยินดีมอบของที่ระลึก ทั้งนี้สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

https://photos.app.goo.gl/2RLVvqFNKd4bU7wE6

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เลย เขต ๒

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้ามุกอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน จากนั้นผอ.สพป.เลย เขต ๒ พบปะบุคลากร การมาร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้าวันจันทร์ควรมาร่วมอย่างพร้อมเพรียง เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีใน ๓ สถาบัน(ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์) สพป.เลย เขต ๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนในโครงการ กพด. วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง รอง ผอ.สพป. นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนโรงเรียนในโครงการ กพด. เชิญร่วมแสดงความยินดีกับศึกษานิเทศก์ที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ศธจ.เลย ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ และ ยิ้มไหว้ทักทาย การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ Quick win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

 

https://photos.app.goo.gl/fe7iFJPLxiTnP3dLA

 

ข่าวกิจกรรม

ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๗  นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผอ.สพป.เลย เขต ๒  ได้ติดตามเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอเอราวัณ  เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังใจแก่ผู้เรียน

 

 

 

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมจัดแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒
นายเจนภพ  ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช-กุมารี “วัฒนธรรมและภูมิปัญญา รากฐานความมั่นคงของชาติ” ประจำปี ๒๕๖๗ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง สพฐ. กำหนดให้จัดการแข่งขันฯให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มี ผอ.กลุ่มนิเทศฯกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มบริหารงานการเงิน กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ทั้งนี้ สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา  

https://photos.app.goo.gl/ACCwJ9Fc1Ew5cCXB7

 

ข่าวกิจกรรม

รับรายงานตัวครูผู้ช่วย รอบที่ ๒

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ให้การปฐมนิเทศ การรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน ๖๖ อัตรา ๑๑ วิชาเอก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ดนตรี พลศึกษา ศิลปศึกษา คอมพิวเตอร์ ปฐมวัย ประถมศึกษา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมอบนโยบายจุดเน้นพิเศษ สพป.เลย เขต ๒ (การจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมการอ่าน จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย) ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพครู การเทิดทูนสถาบันชาติศาสน์กษัตริย์ การพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพครู ทั้งนี้สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ Quick win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต มี นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มพัฒนาครูฯ บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ แก่ครูผู้ช่วยในการรับรายงานตัวปฐมนิเทศครั้งนี้

       

https://photos.app.goo.gl/KPe6VDHe2qvxj5av8

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นำบุคลากรเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน คำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ผอ.สพป.เลย เขต ๒ พบปะบุคลากร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ที่ผ่านมาสพฐ. ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สพฐ.ครบรอบ ๒๑ ปี มีการถ่ายทดสดผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ฝากทางกลุ่มอำนวยการได้ ติดตามงานในระยะนี้ควรมีการ PLC กันในกลุ่ม นายอุทัย ปลีกล่ำ รอง ผอ.สพป. แจ้ง วันที่ ๙ กรกฎาคม จะมีการเรียกบุคคลที่สอบได้มารายงานตัวเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบ ๒ รวม ๖๖ อัตรา ห้วงนี้ ๑-๑๕ กรกฎาคม กำหนดปฏิทินให้ผู้บริหารสถานศึกษายื่นคำร้องขอย้าย กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นกิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติ Quick win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต

https://photos.app.goo.gl/1JVXw7R1ptEDUU8H7

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม ๕ ส. Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. สพป.เลย เขต ๒ โดย นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ นำบุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดห้องทำงาน สถานที่ทำงาน ปรับปรุง ภูมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า เก็บกวาดขยะ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ.ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

 

https://photos.app.goo.gl/uGtH9cuathbDUkcp7

ข่าวกิจกรรม

ประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นำบุคลากร ประกอบด้วย นายมหิทธา พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางกาญจนา สมีแจ่ม ศึกษานิเทศก์ และ นายปริญญ์ กาญจนรจิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้น มี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้สนองนโยบาย สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง โครงการ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ

 

https://photos.app.goo.gl/wnSho7btppAcU9gB6

ข่าวกิจกรรม

รับชมพฤหัสเช้า…ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ สพป.เลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง รับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จากนั้นประชุมคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่การศึกษา (กบข.) เพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตฯ สนองนโยบาย Quick Win ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

https://photos.app.goo.gl/oCwevik3E99t1Jdg8

 

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ >> นายเจนภพ  ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมสัมมนาส่งเสริมความร่วมมือและสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๒๔๕ เขต และประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ขอความร่วมมือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ ห้องประชุมบุณยเกต หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  ทั้งนี้ สนองนโยบาย Quick Win สพฐ. ลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินฯ และดำเนินการตามแนวทางตามสภาพทางการเงิน โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการฯ กพฐ.) เข้าร่วมการประชุม

https://photos.app.goo.gl/zG8McYbQhnAGfAy3A