การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (เดือนกรกฎาคม 2565)

วันที่ 4 สิงหาคม 256

Read more

นิเทศการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของเขตเครือข่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more