Author: กฤตยากร วิชาเดช

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ อาคารรวมใจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเป็นการแสดงออก ซึ่งความสามัคคี ความเคารพนับถือ และร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำดำหัสขอพรผู้ใหญ่ โดยนายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธาน

https://photos.app.goo.gl/Zz9pG2b1P38hWjgEA

 

ข่าวกิจกรรม

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาฯ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ ก่อนประชุมได้มีการลงนามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผอ.สถานศึกษา เกียรติบัตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ครอบครัวคุณธรรมต้นแบบ สพฐ. ๑๐๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม รางวัลสร้างสรรค์คนดี ประเภทผู้บริหารส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณภาพดีเยี่ยม เกียรติบัตรกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากร โล่รางวัล ๑ โรงเรียน ๑ อาชีพ มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาดีเด่นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด และประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา

https://photos.app.goo.gl/MfWgS1fG6NFUm4MW8

ข่าวกิจกรรม

ปิดกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ “เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์” โดยได้มอบถ้วยรางวัลกีฬา ขบวนพาเหรด กองเชียร์ที่ชนะเลิศ กล่าวปิดการแข่งขัน ขอบคุณผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนร่วมทุกคน ทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ “เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์” สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด กีฬาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่ ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุข ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณ และสถานที่ในการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา “เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ และมอบธงแก่วังสะพุง ๑ ที่จะเป็นเจ้าภาพในปีต่อไป

https://photos.app.goo.gl/YrbQfLofB2Y1f8fn6

ประกาศ สพป.2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.๒๕๖๗

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.๒๕๖๗

https://drive.google.com/drive/folders/1iWxZwvn51YghY2K9_DXGLMg4qrgi61Rz?usp=sharing

 

ข่าวกิจกรรม

สพป.เลย เขต ๒ จัดแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา”เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์”

วันพุธที่ ๓  เมษายน   ๒๕๖๗   ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด (ในปีนี้สำนักงานเขตฯ และสถานศึกษาในอำเภอวังสะพุง ๒เป็นเจ้าภาพ) ได้จัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๖ “เลย ๒ สัมพันธ์เกมส์”  โดย นายเจนภพ  ชัยวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฯ นางบูลยาวี  ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวรายงาน   ในการจัดการแข่งขันกีฬามีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การกีฬาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา  พัฒนาศักยภาพด้านการเล่นกีฬาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พบปะสังสรรค์ ผ่อนคลายหลังการปิดภาคเรียน จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน  ๒๕๖๗  แข่งขัน  ๑๑ ชนิดกีฬา  มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า ๑,๘๐๐ คน  ได้รับการสนับสนุนจากบุคคล องค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน (นายวิรัตน์ พุทธทองศรี  นายณสรวง  ก้อนวิมล  นายสราวุธ  ยอดพุทธ  นางนันทนา  สาระกิจจานนท์  นายพิพัฒน์  งามชัยภูมิ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด  หจก.ภูเวียงเครื่องเขียน ทองดีเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก   ร้านถ่ายเอกสารโปเต้  ร้านนิรันดร์ดอทคอม  วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเลยเอเชีย ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา) และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๒ จังหวัดเลย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วย

     

https://photos.app.goo.gl/bHfzQ9uB6cpGPAhK6

 

 

 

ประกาศ สพป.2

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย

ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

https://drive.google.com/drive/folders/1KpZxgTGulcP5rG–PUvltxseE48eytNY?usp=sharing

ข่าวกิจกรรม

เข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญ คุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อสร้างสำนึกที่ดีของการเป็นข้าราชการ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพบปะแจ้งภารกิจงาน วันจันทร์เป็นวันที่มีกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ขอให้บุคลากรได้ให้ความสำคัญต่อสถาบันชาติ ศาสน์กษัตริย์ วันที่ ๒ เมษายน จังหวัดกำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ แจ้งภารกิจงานกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มอำนวยการ Speak Out on Monday และยิ้มไหว้ทักทาย การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

https://photos.app.goo.gl/KgSdGhNbyTNF2Jm58

ข่าวกิจกรรม

ขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่๓/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นายอุทัย ปลีกล่ำ และ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เลย เขต ๒ ประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง มี นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม โดยมีสถาบันการเงิน และครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ เข้าร่วมการประชุม  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.เลย เขต ๒

      

https://photos.app.goo.gl/A5RLiCSWZjJkWbrk6

ข่าวกิจกรรม

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้จัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดย นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานการประชุม มีนายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ นายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากร ทุกคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าประชุม

     

https://photos.app.goo.gl/eEH5uSqY7ZqpLNqb9

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นายอุทัย ปลีกล่ำ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ นำบุคลากร เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระกล่าวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อสร้างสำนึกที่ดีในหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้พบปะแจ้งข้อราชการ และภารกิจที่จะต้องขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรม Speak Out on Monday และยิ้มไหว้ทักทาย การเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร และเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต

 

https://photos.app.goo.gl/gyD8bx3Jx9yWuBWu8