การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันเสาร์ที่ ๑๙  มิถุ

Read more