ประกาศ สพป.เลย 2

ประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวโรงเรียน

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายไตรมาส

– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายไตรมาส

– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

    – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     – รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565