การจัดการเรียนรู้ทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตรตามแนวทาง PISA