การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

*หมายเหตุ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรงานบุคคล ดำเนินการในลักษณะงานประจำ  ไม่ได้จัดทำโครงการจึงไม่ได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการ

 

ด้านที่1
ด้านที่2
ด้านที่3
ด้านที่4
ด้านที่5
ด้านที่6 ด้านที่7 ด้านที่8