ข่าวประชาสัมพันธ์

เป็นข่าว สพฐ.หรือหน่วยงานอื่น ๆ แจ้งหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน