++|(e-gov) ระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา : โดย!..สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2|++

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก)
เลือกรายงานบัญชี รับ - จ่ายเงิน ประจำ
รายงานสถิติการให้บริการของระบบ 1,071 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130 โทร. 0 4281 0904 - 5
Version 2016.1