สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552  โดยได้กำหนดกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์ มีจำนวน 20 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ประธานกลุ่ม โรงเรียน
1. วังสะพุงปากปวน

นายศักดา พุทซาคำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังสะพุง

 

1.    โรงเรียนชุมชนวังสะพุง

2.    โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า

3. โรงเรียนบ้านปากปวน

4. โรงเรียนบ้านวังสะพุง

5. โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ

6. โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย

7. โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ

8. โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ

2. ศรีสงคราม-ผาบิ้ง

นายมีชัย โสกัณทัต

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ

 1. บ้านนาแก

2. บ้านโนนสว่าง
3. บ้านห้วยทรายคำ

4. บ้านกกเกลี้ยง

5.  บ้านดงน้อยโคกหนองแก

3. โคกขมิ้น

นายสมพงษ์ สุริยะ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกขมิ้น

 1. บ้านกุดลันน้อยคีรี

2. บ้านโคกขมิ้น

3. บ้านหินเกิ้ง

4. บ้านขอนยาง

5. บ้านป่าบง

6. บ้านลาด

7. บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม

8. บ้านซำนกจิบ

4. ผาน้อย

นายสมพร ไชยแสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน

 1. บ้านกุดแกศรีสงคราม

2. บ้านโคกมน

3. บ้านวังแท่น

4. บ้านผาน้อย

5. บ้านหนองขาม

6. บ้านโนนกกจาน

7. บ้านโนน

8. บ้านโคกแฝก

5. เขาหลวงหนองงิ้ว

นายศิลปกร น้อมในธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว

1. บ้านนาหลวงยางเดี่ยว

2. บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน

3. บ้านนาซำแซง

4. บ้านเล้า

5. บ้านห้วยผุก

6. บ้านแก่งหินกกสะทอน

7. บ้านกกบก

8. เจียรวนนท์อุทิศ 4

9. บ้านน้ำจันทร์

10. บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์

11. บ้านหมากแข้งกกกอก

12. บ้านน้ำทบ

6. เมืองทรายขาว

ว่าที่ร้อยตรีเสถียร พยุงตน

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว

 1. บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ

2. บ้านน้ำค้อ

3. ชุมชนบ้านทรายขาว

4. บ้านโพนทอง

5. บ้านกกซ้อ

6. บ้านนาวัวโพนงาม

7. หนองหญ้าปล้อง

นายส่งพงศ์ บงแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา

 1. บ้านเหมืองแบ่ง

2.  บ้านวังไหโนนสมบูรณ์

3.  บ้านหนองปาดฟาน

4. บ้านศรีอุบลพัฒนา

5. บ้านวังกกเดื่อ

6. บ้านหนองนอ

7. บ้านบึงสวรรค์

8. บ้านนาดอกไม้มิตรภาพที่ 120ฯ

8. ภูกระดึง

นายสมิง ไสยันต์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

 1. บ้านห้วยคะมะ

2. บ้านห้วยไผ่

3. อนุบาลชุมชนภูกระดึง

4. บ้านห้วยส้ม

5. บ้านสงป่าเปลือย

6. บ้านนายาง

7. บ้านทุ่งใหญ่

8. บ้านหนองตูมท่ายาง

9. บ้านซำบ่าง

10. บ้านผาฆ้อง

11. ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)

9. ศรีฐาน

นายเด่นพงษ์ พลฉวี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ

1. บ้านอีเลิศ

2. บ้านนาน้อยแสนสุข

3. บ้านนาโก

4. บ้านนาแปน

5. บ้านวังยาง

6. บ้านพองหนีบ

10. ผานกเค้า

นายพิทยา  แสงสว่าง

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า

1. บ้านห้วยส้มใต้

2. ชุมชนบ้านผานกเค้า

3. บ้านวังลานวังทอง

4. บ้านห้วยหมาก

5. บ้านซำไฮ

6. บ้านผาสามยอด

7. บ้านศรีรักษา

11. หนองหิน

นายสมใจ โพธิ์ศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล

 1. ชุมชนหนองหิน

2. บ้านไร่พวยมิตรภาพที่ 18

3. บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง

4. บ้านตาดข่า

5. บ้านภูทองลานมันหลัก 160

6. บ้านร่องป่าไผ่

7.  บ้านไร่ศรีอุบล

8.  บ้านห้วยไผ่ใต้

9.  โพธิวิชญา

10. อนุบาลณัฐพันธ์ 3

11. หฤทัยคริสเตียน

12. สวนหินผางาม

นายยุทธพงษ์ พรมดี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม

 1. บ้านปวนพุ

2. บ้านสวนห้อมผางาม

3. บ้านเหล่าใหญ่

4. บ้านห้วยเป้าเหนือ

5. บ้านห้วยไผ่เหนือ

6. บ้านหนองหมากแก้ว

7. บ้านห้วยเดื่อน้อย

8. บ้านผาหวาย

13. ผาขาวบ้านเพิ่ม

นายฤกษ์ชัย คำมุงคุณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

1. บ้านเพิ่ม

2. บ้านโคกผักหวาน

3. บ้านดงน้อย

4. บ้านผาขาว

5. บ้านหัวฝาย

6. บ้านซำพร้าว

7. บ้านแสนสุข

14. โนนป่าซาง

นายยุทธชัย สุโกสิ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

1. บ้านห้วยเดื่อเหนือ

2. บ้านห้วยกาบเปลือย

3. บ้านโนนป่าซาง

4. เจียรวนนท์อุทิศ 3

5. บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา

6. บ้านห้วยยาง

15. โนนปอแดง

นายคณิศภูมิ ภูมิ่งศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนปอแดง

1. บ้านโนนกกข่า

2. บ้านโนนปอแดง

3. บ้านซำกกค้อ

4. บ้านห้วยไคร้

5. บ้านนาล้อม

6. บ้านศรีวิไลท่าสวนยา

7. บ้านซำไคร้

16. ท่าช้างคล้อง

นายเดช  ดอนจันทร์โคตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด

 1. บ้านพวยเด้งสันติสุข

2. บ้านนาตาดสมสะอาด

3. บ้านนาเหมือดแอ่

4. บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ

5. บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย

6. บ้านหนองตานา

7. บ้านหนองแต้หนองโก

8. บ้านหัวขัว

9. บ้านโนนภูทอง

17. หนองคัน

นายสุทธินันท์ บุบผาดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม

 1. ชุมชนบ้านหนองคัน

2. บ้านนามูลตุ่น

3. บ้านนาดินดำ

4. บ้านอุ่ม

5. บ้านแก่งศรีภูมิ

6. บ้านสวนปอ

7. บ้านห้วยสีเสียด

8. วังน้ำพุ

9. บ้านทรัพย์เจริญ

18. หอหลวง

นายอุทัย ปลีกล่ำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา

1. บ้านหนองบัว

2. บ้านหนองเขียด (เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ 12)

3. บ้านหนองอีเก้ง

4. บ้านนาฝายนาโพธิ์

5. บ้านไร่สุขสันต์

6. บ้านโคกศรีเจริญ

7. บ้านเลยวังไสย์

8. เลยตาดโนนพัฒนา

19. เอราวัณ – ผาอินทร์แปลง

นายจันทร์ลอย สุรภีร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย

1. โคกสง่า

2. บ้านวังม่วง

3. บ้านเอราวัณ

4. บ้านหนองใหญ่

5. บ้านโป่งศรีโทน

6. บ้านวังเลาหัวฝาย

7. ผานาง – ผาเกิ้ง

20. ผาสามยอดทรัพย์ไพวัลย์

นายสุริยันต์ สะท้าน

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอ่างคำ

1. บ้านซำบุ่น

2. บ้านโนนสวรรค์

3. บ้านนาอุดม

4. บ้านหนองตูม

5. บ้านผาสามยอด

6. บ้านซำม่วง

7. บ้านห้วยป่าน

8. บ้านผาสะนา
9. บ้านนาอ่างคำ