สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้ประกาศระเบียบว่าด้วย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2552  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552  โดยได้กำหนดกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพภูมิศาสตร์ มีจำนวน 20 กลุ่ม มีรายละเอียด ดังนี้