จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกเป็นช่วงชั้นการจัดการเรียนการสอน

 

[embeddoc url=”https://loei2.go.th/wp/wp-content/uploads/2020/02/studen-62.pdf” download=”all”]