ข่าวโรงเรียน

ข่าวโรงเรียน

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม ตามโครงการ “เด็กเลย2 อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็น”

คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒ

Read More
ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศ

Read More