ข่าวโรงเรียน

ข่าวโรงเรียน

ข่าวโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา กลุ่มฯท่าช้างคล้อง

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔  นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผอ.สพป.เลย ๒ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” กลุ่มฯท่าช้างคล้อง และได้บรรยายพิเศษพร้อมกับมอบนโยบาย “วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ”  วิทยากรโดย นางสรัญญา  บุดดา รองฯ สพป.เลย ๒  นายพานิชย์  ทันตาหะ นางจริยา  สุวรรณศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย ๒ นายอดิศร ทาเชาว์ ผอ.รร.บ้านหนองตานา และคณะครู รร.บ้านหนองตานา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ ๒๙ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย มีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรม ๙๑ คน

ข่าวโรงเรียน

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพุธ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  โดยนายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผอ.สพป.ลย ๒  ท่าน ศน.สันทวี ศรีเมือง  ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการนวัตกรรมการศึกษา สู่วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  ณ โรงเรียนบ้านปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง  ประจำปี ๒๕๖๓ “หนองนอเกมส์”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหารทั้ง ๘ โรงเรียน จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง  ประจำปี ๒๕๖๓ “หนองนอเกมส์” ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองนอ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยจัดการแข่งขัน ๖ ประเภทกีฬา และกรีฑา มีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จำนวน ๘ โรงเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขัน

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม ตามโครงการ “เด็กเลย2 อ่านออกเขียนได้ ลายมือสวย คิดวิเคราะห์เป็น”

คณะผู้บริหารกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ธีระภาภรณ์ ดงอนนท์ ออกนิเทศติดตาม สังเกตการสอนสะท้อนการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ครูผู้สอนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ส่งเสริม พัฒนาเทคนิค วิธีการสอนของครู เพื่อให้ครูค้นพบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน และได้รับการยกย่อง เชิดชูผลการปฏิบัติการสอนที่ยอดเยี่ยมต่อไป

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ระหว่างวันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
ได้มีแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสู่การทดสอบระดับชาติ (O-NET) โดยมีศึกษานิเทศก์นพลักษณ์  นานวน และศึกษานิเทศก์สาวิตรี  หล่มธรรมมา เป็นวิทยากรในการดำเนินกิจกรรม

ข่าวโรงเรียน

การประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๓ กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ผู้บริหารและคณะครูในโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม ได้ร่วมกันประชุมสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อรับทราบนโยบายของสพป.เลย เขต ๒  สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา  วางแผนการดำเนินกิจกรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีงาม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปวนพุ

ข่าวโรงเรียน

นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันที่ ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นายยุทธพงษ์  พรมดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม พร้อมคณะกรรมการ ได้ไปนิเทศติตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของทุกโรงเรียนในกลุ่มคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม  เพื่อให้ทราบผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อเสนอแนะที่เป็นผลมาจากการปฏิบัติงาน

ข่าวโรงเรียน

สังเกตการสอน ครูผู้สอนชั้นป.1 กิจกรรม open class กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันจันทร์ ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการร่วมกับครูวิชาการสังเกตการสอน ครูผู้สอนชั้นป.1  กิจกรรม open class
ตามจุดเน้นที่๑  อ่านออก เชียนได้ ลายมือสวย ณ โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

ข่าวโรงเรียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตามการพัฒนาหลักสูตร

วันศุกร์ ที่ ๑๑ กันยายน 2563  เวลา 0๙.30 – 1๒.00 น. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง นำโดยคณะผู้บริหาร และครูวิชาการของทั้ง ๘ โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองหญ้าปล้อง รับการนิเทศติดตาม การพัฒนาหลักสูตรจากท่านศึกษานิเทศก์ จุฑาพร  โคตรศรีเมือง และ ศึกษานิเทศก์สาวิตรี หล่มธรรมา เพื่อตรวจและประเมินหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ณ โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ข่าวโรงเรียน

ประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ กันยายนน ๒๕๖๓ นายสันทวี  ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์  นายยุทธพงษ์  พรมดี ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางาม และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนหินผางามทุกโรงเรียนร่วมกันประเมินหลักสูตรสถานศึกษา