การประชุมรับมอบนโยบายจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้มอบนโยบายในการจัดการประชุมประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๐ กลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (สพป.เลย เขต ๒) ในโอกาสที่ได้มาร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีนายกานนท์ แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (รก.ผอ.สพป.เลย เขต ๒) นางสรัญญา บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (รอง ผอ.สพป.เลย เขต๒) นำบุคลากรให้การต้อนรับ โดยเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบาย การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สพฐ. มีการทดลองระบบเรียนผ่านโทรทัศน์ดิจิทัลและระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด-19 นั้น จากการประเมินสรุปผลการทดสอบระบบตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๘พฤษภาคม ๒๕๖๓ และวันที่๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทำให้พบว่า ครูได้เรียนรู้เข้าใกล้ เข้าใจ เข้าถึงการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น ครูมีข้อมูลเชิงลึกรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนมีความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันมากขึ้น รวมถึงได้แพลตฟอร์มการเรียนการสอนรูปแบบใหม่มากขึ้น เกิดเครือข่ายความร่วมมือ ซึ่งถือเป็นผลผลิตจากการที่ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างหนักจนเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ จากผลประเมินการทดสอบระบบดังกล่าวส่งผลให้สพฐ.ต่อยอดการดำเนินการเหล่านี้ โดยขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท) ทุกแห่งไปคิดค้นการต่อยอดองค์ความรู้จากการจัดระบบการศึกษาออนไลน์ได้อย่างไรบ้าง เขตพื้นที่จะต้องไปจัดทำแผนงานการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆขึ้นมาบนพื้นฐานความเข้าใจของครูและนักเรียน ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ย่อมจะรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเขตเป็นอย่างดี เพื่อจะได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของการพัฒนาการศึกษาระบบออนไลน์ได้มากขึ้น มีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นจากผลของ PISA ปีที่ผ่านมา รวมถึงเรื่อง โครงการอาหารกลางวันและโครงการอาหารเสริมนมด้วย ซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าห้องประชุมเพื่อมอบนโยบาย สำนักงานเขตฯได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้แอลกอฮอล์ล้างมือ เยี่ยมชมห้องทำงานให้กำลังใจแก่บุคลากรทุกกลุ่ม เชิญแวะชมตู้ปันฮักเลย ๒ หลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้วยังได้ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านวังสะพุง เยี่ยมห้องเรียนปฐมวัย ติดตามการจัดอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร โดยมี นางสุรีรัตน์ ต.สุวรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษา สพฐ.ติดตามงานด้วย

๒๘  รีรัตน์ ต.สุวรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษา สพฐ.ติดตามในครั้งนี้ด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *