การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

วันพุธที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ  นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ (รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒) เป็นประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ของ นายเจตน์สฤษฎ์  แสงจันทร์  ผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนบ้านนาดินดำ   ซึ่งตามคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ที่ ๒๔๒/๒๕๖๓  สั่ง ณ วันที่  ๒๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  มีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สายงานบริหารสถานศึกษา (ชุดที่ ๑) โดยมี นางสรัญญา บุดดา รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒  เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน  นายจักรพงษ์  เครือหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนปอ และนายสหสุนา   แดงน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ  เป็นกรรมการ  เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖/ ว๓๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/๑๑๐๐ ลงวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๙/๒๕๖๐  เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้คณะกรรมการประเมินปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งความเป็นธรรม ยุติธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอภูหลวงเข้าร่วมเป็นกำลังใจในการรับการประเมินครั้งนี้ด้วย

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น