ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ น.   ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งข้อราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้  การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๙๕๓ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ซึ่ง ก.ค.ศ.ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและวิทยฐานะเดิมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและอนุมัติการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกและผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๗๖ ราย และให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๒๐๙ ราย โดยให้ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดย นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ที่สิ้นสุดวาระ มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่ได้รับผลคะแนนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online; ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในระดับ AA, A และ B  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมบริษัทสร้างการดี  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best  Practice) ครู กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) ผู้บริหาร  กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน  ๑ นวัตกรรม)  กิจกรรมถอดบทเรียน (Best  Practice)  ผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียนสุจริต  กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต (ภาพยนตร์สั้น) มอบรางวัลการประกวดห้องสมุด ๓ ดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ภายใต้โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน การลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษากับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา มีโรงเรียนชุมชนวังสะพุง โรงเรียนชุมชนหนองหิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน และโรงเรียนบ้านโนนปอแดง โดย นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  และ นายมหิทธา  พรหมลิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ลงนามในการเป็นพยานในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้

 

สพป.เลย เขต ๒ จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *