ปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔   เวลา ๑๕.๐๐  น.   ที่ห้องประชุมเฉลิมรัตน์   นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ให้การปฐมนิเทศบุคคลที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน  ๘  ราย   ได้แก่ นายศิริมงคล  นวนมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสุข   นายศุภโชค  ใครอุบล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด   นางศิริรัตน์  ธิแปลง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาซำแซง  นายยุทธพงศ์  ชั่งสูงทรง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขอนยาง   นายเจษฎาภรณ์  โนนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข  นางวราลักษณ์   คำมุงคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่  นางปรียาภัทร  จตุพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ นายยุทธยง  แดนไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมาก  และตำแหน่งครูผู้ช่วย  จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์  ชะลอเลิศ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง  นางสาวกนกอร  อัคลา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ  โดยอนุมัติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๓  และครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจ การเป็นข้าราชการครู เมื่อเป็นแล้วเป็นตลอดชีวิต ให้ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู ความมีวินัยประพฤติตนอยู่ในครรลองวิชาชีพ  ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่วนนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่สำคัญคือการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น โดยเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จะต้องนำเรื่องจิตศึกษามาศึกษาพัฒนาสู่นวัตกรรมนำมาปรับใช้แก่เด็กปฐมวัย เพราะจิตศึกษา เป็นการพัฒนาปัญญาภายใน   การได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ซึ่งอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ก็ให้เรียนที่โรงเรียนตามปกติ แต่ให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามแนวทางที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ ศบค. กำหนด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *