การจัดงาน วันเชิดชูเกียรติครูดีศรีภูกระดึง

วันพุธที่  ๗  เมษายน   ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง   อำเภอภูกระดึง นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เป็นประธานในการจัดงาน “วันเชิดชูเกียรติครูดีศรีภูกระดึง” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔  การจัดงานวันครูเริ่มต้นมาจากความปรารถนาและการเรียกร้องของครูจำนวนมากที่ชี้ให้เห็นความสำคัญของครูและอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนเป็นอันมาก จึงควรที่จะมีวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครู การจัดงานวันครูได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม  พ.ศ.๒๕๐๐  และได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นต้นมา   นายเด่นพงษ์  พลฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีเลิศ ประธานอำเภอภูกระดึง ได้กล่าวรายงานว่า การจัดงานเชิดชูเกียรติครูดีภูกระดึง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดีหรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติ  ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน    นายกัมปนาท  ประธานในพิธีกล่าวว่า “ครู” เป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติ และมีบทบาทในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน ครูยุคใหม่  จึงต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง ๆ เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วน เป็นคนดี มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ รัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล ตลอดจนนำเทคโนโลยีซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ ในการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน    ในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีศักยภาพสูง ดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษา และการศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย   คำขวัญวันครูปีนี้มีว่า “ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิตัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของครูในยุควิถีใหม่ ที่จะต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ครูจึงต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถด้านดิจิตัล เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ นอกจากนี้ ครูยังต้องเป็นบุคลากรตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นที่ยกย่องของผู้คน ในสังคม และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ได้ดำเนินรอยตาม เพื่อเป็นคนเก่งคนดี มีความทันสมัย มีคุณธรรมประจำใจ และเป็นอนาคตของชาติต่อไป  อีกทั้งการส่งเสริมให้ผู้บริหารและครูได้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย  วิถีใหม่ วิถึคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน   โดยมีการมอบรางวัลแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ อันจะทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู ส่งผลให้การจัดการศึกษาพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ รางวัลครูดีศรีเมืองเลย  รางวัลครูดีศรีเลย 2  รางวัลครูดีศรีภูกระดึงรางวัลครูดีในดวงใจ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร  รางวัลการประเมินและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) ระดับ A เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของความเป็นครู อันจะส่งผลให้การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งได้มี พิธีรดน้ำขอพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดงานครั้งนี้ มี นายวิรัตน์  พุทธทองศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอภูกระดึง เข้าร่วมงาน รวม ๑๘๐ คน

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น