ชมรมครูปฐมวัย สพป.เลย เขต ๒ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ครูที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๓   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายศรีใส  เอ่นลุน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ  ภายใต้ชื่อ “เกษียณเกษมศานต์ ๖๓ ครูอนุบาลเลย ๒ ”  ซึ่งมีครูผู้สอนระดับอนุบาลที่มีอายุราชการครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จำนวน  ๑๑  คน  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รำลึกถึงความดีงาม น้อมคารวะต่อผู้อาวุโสที่ครบวาระเกษียณในฐานะที่ท่านเป็นคนรุ่นมาก่อน ที่ได้สร้างคุณูปการต่อการศึกษา ต่อสังคมประเทศชาติ ตลอดมา  กิจกรรมมีการบายศรีสู่ขวัญ ประธานกล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ  การแสดงของครูปฐมวัยในแต่ละอำเภอ  มอบของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลงานปฐมวัย นางนันทนา  สาระกิจจานนท์   นางจุฑาภรณ์  โคตรศรีเมือง  และครูในชมรมปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น