การประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันอังคารที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายวิรัตน์  พุทธทองศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับศูนย์สอบ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดสอบ เกิดความชัดเจนทั้งในระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ  สืบเนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  หรือ สทศ. ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นศูนย์สอบ  มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๓  มีนาคม ๒๕๖๔ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาตามความสมัครใจ   ทั้งนี้ นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้เข้าร่วมในการประชุม และกล่าวว่า ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   นำผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงนำผลการสอบไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆ   ในการนี้ นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้พบปะมอบนโยบายแนวทางปฏิบัติ  ในการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดำเนินการมาทุกปี ซึ่งหากมีปัญหาใด ๆ เกิดขึ้นสิ่งที่จะต้องใช้คือคู่มือการปฏิบัติของทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำ ซึ่งจะบอกขั้นตอนกระบวนการพร้อมวิธีการแก้ไขปัญหาไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขอให้คณะกรรมการได้ศึกษาคู่มือให้ดี อันจะทำให้การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน(N-O-NET) มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *