Author: ปริญญ์ กาญจนรจิต

ข่าวกิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์”

วันที่ 15 – 17 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ “ปั้นครูเป็นยูทูบเบอร์” ให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ จำนวน 33 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวสันต์  สุทธาวาศ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน, นายปฏิภาณ  อุตรชน ครูโรงเรียนบ้านสองแคว สพป.น่าน เขต 2, นางสาวอัญญรัตน์  ขาวทอง นักวิชาการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน, นายสุชาพจี  นิภาดำรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า สพป.เลย เขต 2, นายยนต์เทียน  พาบุ ครูโรงเรียนบ้านวังแท่น, และนายภิญโญ  ทองอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพอด สพป.เลย เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/j2YshyFsZod4RZsq9

 

ข่าวกิจกรรม

การนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว

วันที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการนำเสนอผลงาน เพื่อประเมินยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/MzZdP7BCXxXb5Rsy7

ข่าวกิจกรรม

การประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ และนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ที่เข้าฝึกปฏิบัติวิชาชีพบริหารการศึกษา  ร่วมรับฟังการประชุม “รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 31/2565 ประจำวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจ้งข้อราชการ การขับเคลื่อนและการดำเนินการตามนโยบาย ร่วมถึงแนวทางการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จาก สพฐ.

และในเวลา 09.00 น. นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เพื่อแจ้งข้อราชการและร่วมพิจารณาการดำเนินการและการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/se2iXQaAGwbN2HKY8

 

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติวันจันทร์สร้างวัฒนธรรมองค์กร

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 08.40 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางสรัญญา  บุดดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วย , นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ กล่าว สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต เพื่อสร้างความตระหนัก การเป็นข้าราชการที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม จากนั้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้แจ้งภารกิจงานประจำสัปดาห์ และฝากบุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ ให้ถูกต้องตามระเบียบ

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/1AhiP3AyJoED87Mw7

 

ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมนครเวียงจันทร์ เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/P2oHBrKpjWjoxLp68

ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

การประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายประสิทธิ์  คำกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อร่วมพิจารณาบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ. ในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตามภาระงานและการติดตามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปวัตถุประสงค์ เงื่อนไข และบรรลุผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณและไม่มีงบประมาณของทางราชการตกหล่นหรือพับไป ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/y541QAVDg4SDJZDy7

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (เดือนสิงหาคม 2565)

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัลลภ  วิบูลย์กูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขอรับจัดสรรงบประมาณ ค่าพาหนะรับ – ส่งนักเรียน กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 (เดือนสิงหาคม 2565) เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูลการขอรับจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2565 (ประจำเดือนสิงหาคม 2565) เพื่อรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบต่อไป ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/SNFTZSZYFLjqFMZm7

ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

การประชุมการเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2565 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 71 คน ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/naEschHunHMEH2b3A

ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

ร่วมต้อนรับบุคลากรมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 พร้อมด้วยนางสรัญญา  บุดดา, นายวัลลภ  วิบูลย์กูล และนางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2, ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม, ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย, โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน และโรงเรียบ้านโนนปอแดง ที่ร่วมเดินทางมาส่งตัวบุคลากรมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ประกอบด้วย นายทนากร  จันทะบุตร, นางโสภาพร บำรุงสำราญ และนางกาญขนา  สมีแจ่ม ณ ห้องประชุมรวมใจ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/hzdS1a8zVyFdepqs6

 

ข่าวกิจกรรมข่าวผู้บริหาร

การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์  คำกิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการบริหารจัดการและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนบ้านวังแท่น, โรงเรียนบ้านโคกมน และโรงเรียนบ้านนาแก โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย นางสุภิญญา  วงษ์นาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขค 2, นายประยงยุทธ  ธีระนันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นายมหิทธา  พรหมลิ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ะประเมินผลการจัดการศึกษา, นางจงกิต  บุตรเต ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน และนางสาวธีระภาภรณ์  ดงอนนท์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

ภาพกิจกรรม https://photos.app.goo.gl/mgUNinDZVaNYsHsu9