นิเทศการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ของเขตเครือข่าย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

การนิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมในโครงการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการออกแบบการเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผลทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom

วันที่ 27 กรกฎาคม 25

Read more

การประชุมชี้แจงคู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนและระบบจัดเก็บข้อมูลแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี  (ปีการศึกษา 2565 – 2569) และแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

การประกวดนวัตกรรม และการแข่งขันทักษะภาษาไทยของนักเรียน เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 25

Read more